ประกาศวันที่ 14 พ.ค. 2558 ผู้เข้าชม : 9000

ตะกาฟุต : สวัสดิการสมาชิกเเละชุมชน

สวัสดิการสมาชิกเเละชุมชน

สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด  มิได้มุ่งแต่ทำกำไรให้เท่านั้น แต่ยังมุ่งที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของสมาชิกตั้งแต่เกิดจนสิ้นชีวิต ซึ่งสวัสดิการที่สหกรณ์จะมอบและให้บริการแก่สมาชิกมี ดังนี้

1. กองทุนสวัสดิการ

กองทุนสวัสดิการเป็นกองทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษา ,การอบรมทางวิชาการและส่งเสริมอาชีพ ,ศึกษาดูงาน ,ช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติภัย และภัยพิบัติต่างๆ ทางธรรมชาติ สำหรับสมาชิกทุกคน

2. กองทุนตะกาฟุล

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78(1) และข้อ101 มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 17 ครั้งที่  2/2557 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557  ได้กำหนดระเบียบว่าด้วย กองทุน
ตะกาฟุล (ช่วยเหลือ) สมาชิก แก้ไข้เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2557  มีความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้  เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด ว่าด้วย กองทุนตะกาฟุล (ช่วยเหลือ) สมาชิก (แก้ไขเพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 พ.ศ.2557”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน  พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 9 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด ว่าด้วย กองทุนตะกาฟุลช่วยเหลือ (สมาชิก) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552 เสียทั้งหมด และใช้ความต่อไปนี้แทน“ข้อ 9 ทุกๆ ระยะเวลา 3 เดือน ให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน รายงาน
สถานภาพทางการเงินและการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์”
ข้อ 4  ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 11 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด ว่าด้วย กองทุนตะกาฟุลช่วยเหลือ (สมาชิก) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552 เสียทั้งหมด และใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 11 ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินกองทุนตะกาฟุลฯเก็บหลักฐานไว้ เพื่อ
เป็นหลักฐานและง่ายต่อการตรวจสอบในภายหลัง”
ข้อ 5  ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 12 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด ว่าด้วย กองทุนตะกาฟุลช่วยเหลือ (สมาชิก) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552 เสียทั้งหมด และใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 12 หากสมาชิกกองทุนขาดการส่งเงินค่าบำรุงกองทุนและขาดการชำระหุ้นสมาชิกสหกรณ์ฯ รายเดือนติดต่อกัน 3 เดือนนับตั้งแต่ชำระค่าบำรุงกองทุนในรอบปีปัจจุบัน  รวมไปถึงสมาชิกที่เพิ่มเงินหุ้นเพื่อใช้สิทธิรับบริการสินเชื่อ   ถือว่าเสียสิทธิ์และจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ”
ประกาศ ณ วันที่     15   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2557

3. กองทุนซะกาต

กองทุนซะกาต ของสหกรณ์ออมทรัพย์ อิบนูอัฟฟาน จะช่วยเหลือสมาชิก ครอบครัว ประชาชนผู้ยากไร้ และสังคมที่มีสิทธิได้จะรับการช่วยเหลือทั้งหมด 8 ประเภทตามที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนใน อัล-กุรอาน

4. กองทุนเพื่อเสริมสร้างครอบครัว (กองทุนวาลีมะฮฺ)

กองทุนเพื่อการวาลีมะฮฺ (สร้างครอบครัว) เพื่อสนับสนุนเงินทุนสมาชิกให้สามารถแต่งงาน มีครอบครัวสร้างครอบครัวให้มีความสุขความมั่นคง สำหรับสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมกับกองทุน 

หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายซะกาตและสวัสดิการ สหกรณ์ฯ ชั้น 2 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน หรือ โทร.073-337646 ต่อ 17

 

 


Comment Facebook

ออกแบบและพัฒนาโดย