ประกาศวันที่ 14 พ.ค. 2558 ผู้เข้าชม : 12279

เงินฝาก : ฝากเงิน

บริการฝากเงินประเภทต่างๆ

คือ การให้บริการบัญชีเงินฝากที่สามารถ ฝาก-ถอน โอน สั่งจ่ายได้ตามกฎหมาย เช่นสถาบันการเงินโดยทั่วไป แต่ปราศจากระบบดอกเบี้ยตามหลักการอิสลาม ซึ่งนอกเหนือจากการฝากหุ้นที่เป็นหลักหรือส่วนที่สำคัญสำหรับสถาบันการเงินที่เป็นสหกรณ์แล้ว ยังมีบริการฝากเงินอีกหลายประเภทเพื่อความสะดวกแก่บริการสมาชิก ดังต่อไปนี้

 

1.สมุดคู่ฝากวาดีอะฮฺ

   เพื่อการออมทรัพย์ที่ปลอดภัย โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ และสามารถใช้บริการ โอนเงิน ฝาก-ถอน ต่างสาขาของสหกรณ์ฯ ทุกสาขา ทุกวันทำการ

จุดเด่น

    - ไม่มีดอกเบี้ย

    - ไม่จำกัดจำนวนและระยะเวลาในการฝาก-ถอน และถอนเงินฝากได้ทุกเวลา

    - ไม่มีเงินค่ารักษาบัญชี

    - สะดวกสบาย ฝาก-ถอนได้ทุกสาขา

    - สามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ หรือค้ำประกัน

    - ผลกำไรจากบัญชีมูฏอรอบะฮ์และกองทุนฮัจญ์จะแสดงในบัญชีวาดีอะฮฺ

การเปิดบัญชี

   1.เป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด

   2.เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท

รายละเอียด เพิ่มเติม   

    - สหกรณ์ฯจะนำเงินฝากวาดีอะฮฺไปลงทุนหาผลประโยชน์ โดยชอบธรรมและสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบผลการลงทุนเพียงฝ่ายเดียวทั้งหมด

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 

>> กรณีบุคคลทั่วไป

     - สำเนาบัตรประชาชน

     - สำเนาทะเบียนบ้าน

 >> กรณีเปิดให้บุตร

     - สูติบัตรบุตรที่จะเปิดบัญชี

 

2.บัญชีเงินฝากมูฏอรอบะฮฺ

    เพื่อการออมทรัพย์ที่ปลอดภัย โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ และสามารถใช้บริการ โอนเงิน ฝาก-ถอน ต่างสาขาของสหกรณ์ฯ ทุกสาขา ทุกวันทำการ

 จุดเด่น

    - ประเภทร่วมลงทุนกับสหกรณ์ฯโดยจะต้องระบุจำนวนเงินที่มาร่วมลงทุนและระยะเวลาในการลงทุน

    - ผู้ฝากและสหกรณ์ฯ ร่วมรับผิดชอบในกิจการที่ลงทุนไม่ว่าได้กำไรหรือขาดทุน

    - ฝากได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปและฝากเพิ่มได้อีกเมื่อต้องการ

    - อะกัด หรือ เปล่งวาจากล่าวการฝากมูฎอรอบะฮ์ระหว่างผู้ฝากกับสหกรณ์ฯ

    - ผู้ฝากสามารถถอนได้เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการฝาก 

    - ผู้ฝากสามารถถอนก่อนถึงกำหนดระยะเวลาได้โดยอนุโลมสหกรณ์ฯจะนำยอดคงเหลือที่ครบเงื่อนไขคิดผลกำไรให้

การเปิดบัญชี

    1.เป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จำกัด

    2.เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท

อัตราการปันผลกำไร มูฎอรอบะฮ์

  - ฝากระยะเวลา  3 เดือน  อัตราการแบ่งกำไร  30: 70     (ผู้ฝาก: สหกรณ์ฯ)

  - ฝากระยะเวลา  6 เดือน  อัตราการแบ่งกำไร  45: 55    (ผู้ฝาก: สหกรณ์ฯ)

  - ฝากระยะเวลา  9 เดือน  อัตราการแบ่งกำไร  55: 45    (ผู้ฝาก: สหกรณ์ฯ)

  - ฝากระยะเวลา 12 เดือน  อัตราการแบ่งกำไร 60: 40    (ผู้ฝาก: สหกรณ์ฯ)

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 

>> กรณีบุคคลทั่วไป

  - สำเนาบัตรประชาชน

    - สำเนาทะเบียนบ้าน

>> กรณีเป็นองค์กร / บริษัท

กำหนดระยะเวลาในการปันผล

     - ปันผลงวดที่  1  วันที่  15  เมษายน

     - ปันผลงวดที่  2  วันที่  15  กรกฎาคม

     - ปันผลงวดที่  3  วันที่  15  ตุลาคม

     - ปันผลงวดที่  4  วันที่  15  มกราคม       

3.บัญชีเงินฝากกองทุนฮัจญ์

       เพื่อการออมทรัพย์ที่ปลอดภัย โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ และสามารถใช้บริการ โอนเงิน ฝาก-ถอน ต่างสาขาของสหกรณ์ฯ ทุกสาขา ทุกวันทำการ

จุดเด่น

    - เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสะสมเงินเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ใน ระบบที่ปลอดจากดอกเบี้ย

    - เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ประกอบฮัจญ์

    - เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้ปฏิบัติหลักการอิสลามให้ครบถ้วน

คุณสมบัติของผู้ฝาก

         สมาชิกที่มีเจตนา  จะไปประกอบพิธีฮัจญ์  ยอมรับในหลักการและวัตถุประสงค์ของกองทุน

การเปิดบัญชี

  1.เป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จำกัด

  2.เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท

วิธีการฝาก

  1. การฝากใช้หลักการฝากมูฎอรอบะฮ์

  2. การฝากมูฎอรอบะฮ์ของกองทุนฮัจญ์จะเลือกลงทุนเฉพาะกิจการที่มั่นคง คุณภาพสูง และอัตราผลตอบแทนที่คุ้มค่า         (อินชาอัลลอฮ์)

  3. ผู้ฝากจะต้องฝากสะสมเป็นรายเดือนอย่างน้อย เดือนละ100 บาทขึ้นไปจนครบยอดที่จะ
     ไปประกอบฮัจญ์ได้

  4. หากผู้ฝากขาดการชำระติดต่อกัน 6 เดือน โดยไม่แจ้งสาเหตุสหกรณ์ฯอาจจะปิดบัญชีทันที

  5. ผู้ฝากสามารถถอนเงินฝาก  เพื่อทำฮัจญ์ได้ตลอดเวลา หรือไปทำฮัจญ์ได้กับแพ็กเกจฮัจญ์อิบนูอัฟฟานเมื่อสะสมได้         ตามที่สหกรณ์กำหนด

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 

  - สำเนาบัตรประชาชน

  - สำเนาทะเบียนบ้าน
 

 

 

 


Comment Facebook

ออกแบบและพัฒนาโดย