ประกาศวันที่ 26 พ.ค. 2558 ผู้เข้าชม : 10081

ตะกาฟุต : กองทุนตะกาฟุล (ช่วยเหลือ) สมาชิก

กองทุนตะกาฟุล(ช่วยเหลือ)สมาชิก

การบริจาคเงินสมทบสัจจะสมาชิกกำหนดให้สมาชิกบริจาคสมทบสามารถเลือกได้ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้ **

- ประเภทที่ (1) เลือกชำระเป็นรายปี ปีละ 150 บาท
กรณีสมาชิกเริ่มสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ครั้งแรกตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป บริจาคสมทบปีละ 100 บาท

- ประเภทที่ (2) เลือกชาระเป็นรายปี 360 บาท

กรณีสมาชิกฯเริ่มสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ครั้งแรกตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป บริจาคสมทบปีละ 240 บาท

- ประเภทที่ (3) เลือกชาระเป็นรายปี 600 บาท
กรณีสมาชิกฯเริ่มสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ครั้งแรกตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป บริจาคสมทบปีละ 360 บาท

 

กองทุนตะกาฟุล(ช่วยเหลือ)สมาชิกจะจัดสิทธิประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกฯ ดังนี้

(1) กรณีคลอดบุตร

สมาชิกประเภทที่ (1) จ่ายเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ครั้งละ 1,000 บาท

สมาชิกประเภทที่ (2) จ่ายเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ครั้งละ 2,000 บาท

สมาชิกประเภทที่ (3) จ่ายเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ครั้งละ 3,000 บาท

โดยให้สมาชิกแต่ละประเภทยื่นหลักฐานขอรับเงินสวัสดิการภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันทีสมาชิกคลอดบุตร

(2) กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

สมาชิกประเภทที่ (1) จ่ายเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ครั้งละ 100 บาท

สมาชิกประเภทที่ (2) จ่ายเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ครั้งละ 240 บาท

สมาชิกประเภทที่ (3) จ่ายเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ครั้งละ 400 บาท

แต่ไม่เกิน 15 คืนต่อปี โดยให้สมาชิกแต่ละประเภทยื่นหลักฐานขอรับเงินสวัสดิการฯ ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล

(3) กรณีเสียชีวิต

สมาชิกประเภทที่ (1) จ่ายเพื่อช่วยเหลือสมาชิก รายละ 12,000 บาท

                      *** กรณีสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ครั้งแรกตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไปรายละ 5,000 บาท

สมาชิกประเภทที่ (2) จ่ายเพื่อช่วยเหลือสมาชิก รายละ 25,000 บาท

                      *** กรณีสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ครั้งแรกตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไปรายละ 12,000 บาท

สมาชิกประเภทที่ (3) จ่ายเพื่อช่วยเหลือสมาชิก รายละ 40,000 บาท

                      *** กรณีสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ครั้งแรกตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป รายละ 25,000 บาท

โดยให้ผู้รับสิทธ์ยื่นหลักฐานขอรับเงินสวัสดิการภายใน 180 วัน นับตั้งแต่การเสียชีวิตของสมาชิกฯ

หมายเหตุ :1. ในกรณีเสียชีวิตหรือคลอดบุตร สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวก็ต่อเมื่อเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯและสมาชิกกองทุนฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือ 1 ปี

                2. หากสมาชิกกองทุนฯ ขาดการส่งเงินค่าสมทบกองทุนฯ ภายในปีที่สมาชิกสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ได้และขาดการส่งเงินหุ้นสมาชิกสหกรณ์ฯ รายเดือนตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ถือว่าเสียสิทธิ์และจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ ทั้งนี้ไม่นับรวมการเพิ่มเงินหุ้นเพื่อใช้สิทธิรับบริการสินเชื่อ


Comment Facebook

ออกแบบและพัฒนาโดย