เงินฝากมูฎอรอบะฮ์

3. บัญชี เงินฝากประเภทมูฏอรอบะฮ์

เงินฝากประเภทมูฏอรอบะฮ์

 เพื่อการออมทรัพย์ที่ปลอดภัย โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ และสามารถใช้บริการ โอนเงิน ฝาก-ถอน ต่างสาขาของสหกรณ์ฯ ทุกสาขา ทุกวันทำการ

 จุดเด่น

 • ประเภทร่วมลงทุนกับสหกรณ์ฯโดยจะต้องระบุจำนวนเงินที่มาร่วมลงทุนและระยะเวลาในการลงทุน
 • ผู้ฝากและสหกรณ์ฯ ร่วมรับผิดชอบในกิจการที่ลงทุนไม่ว่าได้กำไรหรือขาดทุน
 • ฝากได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปและฝากเพิ่มได้อีกเมื่อต้องการ
 • อะกัด หรือ เปล่งวาจากล่าวการฝากมูฎอรอบะฮ์ระหว่างผู้ฝากกับสหกรณ์ฯ
 • ผู้ฝากสามารถถอนได้เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการฝาก 
 • ผู้ฝากสามารถถอนก่อนถึงกำหนดระยะเวลาได้โดยอนุโลมสหกรณ์ฯจะนำยอดคงเหลือที่ครบเงื่อนไขคิดผลกำไรให้

การเปิดบัญชี

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จำกัด
 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท

อัตราการปันผลกำไร มูฎอรอบะฮ์

 • ฝากระยะเวลา  3 เดือน  อัตราการแบ่งกำไร  30: 70     (ผู้ฝาก: สหกรณ์ฯ)
 • ฝากระยะเวลา  6 เดือน  อัตราการแบ่งกำไร  45: 55    (ผู้ฝาก: สหกรณ์ฯ)
 • ฝากระยะเวลา  9 เดือน  อัตราการแบ่งกำไร  55: 45    (ผู้ฝาก: สหกรณ์ฯ)
 • ฝากระยะเวลา 12 เดือน  อัตราการแบ่งกำไร 60: 40    (ผู้ฝาก: สหกรณ์ฯ)

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

* กรณีบุคคลทั่วไป

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

* กรณีเป็นองค์กร / บริษัท

กำหนดระยะเวลาในการปันผล

 • ปันผลงวดที่  1  วันที่  15  เมษายน
 • ปันผลงวดที่  2  วันที่  15  กรกฎาคม
 • ปันผลงวดที่  3  วันที่  15  ตุลาคม
 • ปันผลงวดที่  4  วันที่  15  มกราคม