สวัสดิการสมาชิก

1. นอนพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล

คืนละ 500 บาท รวมกันไม่เกิน 10 คืน ต่อปี

(อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศ)

2. คลอดบุตร

7,500 แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

(อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศ)

หลักฐานการเบิกสิทธิสวัสดิการ

  1. ใบคำขอการเบิกสิทธิ
  2.  สำเนาบัตรประชาชนผู้เบิกสิทธิ
  3. สำเนาสมุดหน้าบัญชีวาดีอะฮ์ของผู้เบิกสิทธิ
  4. ใบรับรองแพทย์
  5. สำเนาบัตรประชาชน กรณีมอบอำนาจ