ขั้นตอนการเป็นสมาชิก

ขั้นตอนการเป็นสมาชิก

1.ยื่นแบบฟอร์มการขอเป็นสมาชิก
2.แนบหลักฐานประกอบการสมัคร (สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน )
3.ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท ครั้งเดียว
4.ชำระค่าหุ้นแรกเริ่มอย่างน้อย 30 หุ้นๆละ 10 บาท เป็นเงิน 300 บาท และสะสมหุ้นต่อไปทุกๆเดือนอย่างน้อย 10 หุ้นๆละ 10 บาท เป็นเงิน 100 บาท
5.บริจาคสมทบทุนกองทุนตะกาฟุลช่วยเหลือสมาชิก (เข้าร่วมตามความสมัครใจ)
6.ลงลายมือชื่อในทะเบียนสหกรณ์
7.ผ่านความเห็นชอบลงมติรับเข้าเป็นสมาชิกจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ