ผลิตภัณฑ์กองทุนต่างๆ

กองทุนเสริมสร้างครอบครัว(วาลีมะห์)

วัตถุประสงค์กองทุนวาลีมะฮ์

 • เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกปฏิบัติตามคำสอนของอัลลอฮ์และแบบอย่างของท่านรอซูลมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ในเรื่องของการนิกาฮ
 • เพื่อให้สมาชิกสร้างสถาบันครอบครัวให้สมบูรณ์
 • การแต่งงาน คือรูปแบบการปรับปรุงคุณธรรมจริยธรรม
 • เพื่อให้สมาชิกสร้างพลังสังคม เพิ่มประชากรโดยการมีบุตร  มากขึ้น
 • เพื่อให้สมาชิกหลีกห่างจากความชั่วหรือละเมิดทางเพศ

สมัครสมาชิกกองทุนวาลีมะฮ์

 • เงินค่าธรรมเนียมสมัครเป็นสมาชิกกองทุน ฯ แรกเข้า รายละ 500 บาท
 • เงินบริจาครายเดือนจากสมาชิกอย่างน้อยเดือนละ 150 บาท ในระยะเวลา 2 ปีของการเป็นสมาชิกกองทุน
 • เงินฝากสัจจะสมทบสมาชิกฝากเป็นรายเดือน อย่างน้อย เดือนละ 500 บาท ในระยะ 2 ปีก่อนใช้สิทธิ์

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ให้กู้ยืมช่วยเหลือสมาชิก ใช้เป็นค่ามะฮัร (ค่าสินสอด) ในการแต่งงาน ให้ 3 เท่าของเงินฝากสัจจะสมทบสมาชิกแต่วงเงินไม่เกิน  150,000 บาท
 • ให้เงินสินเชื่อในกรณีเสริมสร้างความมั่นคงแก่ครอบครัว  ไม่เกิน 30,000 บาท
 • การจ่ายคืนเงินยืมแก่กองทุน ไม่เกินในระยะเวลา 48 เดือน นับแต่วันที่ทำสัญญา

หลักประกันในการยืม 

แบ่งตามระดับวงเงิน ดังนี้

 1. วงเงินไม่เกิน 50,000 จะต้องมีหลักประกัน ดังนี้
  1. บุคคล อย่างน้อย 1 คน หรือหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่ามูลหนี้
 2. วงเงินตั้งแต่ 50,001-150,000 บาท จะต้องมีหลักประกัน ดังนี้
  1. บุคคลข้าราชการ หรือ พนักงานของรัฐอย่างน้อย 1 คน หรือ หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่ามูลหนี้

เงื่อนไขกองทุนวาลีมะฮ์

 • ถ้าสมาชิกกองทุน ขาดการส่งเงินค่าบำรุงกองทุน ฯ ติดต่อกัน 3 เดือน   จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือและเงินยืม จนกว่าจะชำระส่วนที่ค้างครบถ้วนและเดินบัญชีต่อเนื่องเท่ากับจำนวนเดือนที่ขาด
 • ภายในระยะเวลา  2 ปี หลังจากสมัครเป็นสมาชิกกองทุน ฯและรักษาหน้าที่ของสมาชิกอย่างครบถ้วน สมาชิกจะสามารถใช้บริการจากกองทุนตามสิทธิได้เมื่อจำเป็น

เงื่อนไขกองทุนวาลีมะฮ์

การพ้นจากการเป็นสมาชิกของกองทุนฯ มีดังนี้

 1. เสียชีวิต
 2. วิกลจริต
 3. ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
 4. ลาออกจาการเป็นสมาชิกกองทุนฯทั้งนี้จะต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 3 ปี
 5. ถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกโดยมีมติจากอนุกรรมการกองทุน

กองทุนตะกาฟุลเพื่อประกันหนี้

กรณีเสียสิทธิ

ขาดการส่งหุ้นสมาชิกรายเดือนตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปทั้งนี้ไม่นับรวมการเพิ่มเงินหุ้นเพื่อใช้สิทธิรับบริการสินเชื่อ ผิดนัดชำระหนี้ 3 งวดขึ้นไป

เอกสารประกอบยื่นคำขอ

 • แบบยื่นคำขอ
 • สำเนาบัตรประชาชน (ของผู้ยื่น)
 • ใบมรณะบัตร (กรณีเสียชีวิต)
 • ใบรับรองแพทย์ (กรณีทุพพลภาพ วิกลจริตและจิตฟั่นเฟือง
 • สมุดชำระหนี้/ทะเบียนชำระหนี้

กองทุนตะกาฟุลเพื่อช่วยเหลือสมาชิก

สมัครสมาชิกกองทุน

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

กรณีเปลี่ยนแปลงประเภท

เงื่อนไข

 • สมาชิกเก่าอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถเลือกที่จะสมทบ
 • สมาชิกใหม่อายุ 60 ปีขึ้นไป เลือกเฉพาะของ 60 ขึ้นไปเท่านั้น
 • กองทุนหมดอายุให้สมทบกองทุนภายใน 60 วัน
 • กรณีนอนพักรักษาตัวโรงพยาบาล นอนได้ไม่เกิน 15 คืน ต่อปี พร้อมยื่นหลักฐานของรับเงินสวัสดิการ ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล
 • กรณีคลอดบุตรให้ผู้รับสิทธิยื่นหลักฐานของรับเงินสวัสดิการ ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่สมาชิกคลอดบุตร
 • กรณีเสียชีวิต ให้ผู้รับสิทธิยื่นหลักฐานของรับเงินสวัสดิการ ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่การเสียชีวิตของสมาชิก

กรณีเสียสิทธิ

 • สมาชิกกองทุนขาดการส่งเงินสมทบกองทุน
 • ขาดการชำระหุ้นตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปนับตั้งแต่ชำระค่าบำรุงกองทุนในรอบปี ทั้งนี้ไม่นับรวมการเพิ่มเงินหุ้นเพื่อใช้สิทธิบริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบยื่นคำขอ

 • แบบยื่นคำขอ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบมรณะบัตร (กรณีเสียชีวิต)
 • ใบรับรองแพทย์ (กรณีคลอดบุตร และนอนรักษาโรงพยาบาล
 • สมุดชำระหนี้/ทะเบียนชำระหนี้