Member

ระเบียบสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด

การเป็นสมาชิก

คุณสมบัติของผู้ที่เป็นสมาชิก

 1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ ที่เข้าใจและเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ
 2. ยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและวินัยของสหกรณ์ฯ
 3. มีความเสียสละเพื่อความก้าวหน้าของสหกรณ์ฯ
 4. ตั้งบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ที่มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่
 5. ผ่านการรับรองจากประธานกลุ่มในแต่ละสาขา
 6. มิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์อื่นซึ่งมีวัตถุประสงค์ในประเภทเดียวกัน

ขั้นตอนการเป็นสมาชิก

 1. ยื่นแบบฟอร์มการขอเป็นสมาชิก
 2. แนบหลักฐานประกอบการสมัคร (สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน )
 3. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท ครั้งเดียว
 4. ชำระค่าหุ้นแรกเริ่มอย่างน้อย 30 หุ้นๆละ 10 บาท เป็นเงิน 300 บาท และสะสมหุ้นต่อไปทุกๆเดือนอย่างน้อย 10 หุ้นๆละ 10 บาท เป็นเงิน 100 บาท
 5. บริจาคสมทบทุนกองทุนตะกาฟุลช่วยเหลือสมาชิก (เข้าร่วมตามความสมัครใจ)
 6. ลงลายมือชื่อในทะเบียนสหกรณ์
 7. ผ่านความเห็นชอบลงมติรับเข้าเป็นสมาชิกจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

หน้าที่ของสมาชิก

 1. สมาชิกจะต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนทุกๆเดือนตามที่ได้กำหนดการถือหุ้นที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครและการชำระค่าหุ้น สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยการแจ้งเป็นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจ
 2. ปฏิบัติตามข้อบังคับ , ระเบียบของสหกรณ์ฯ และมติของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมคณะกรรมการ
 3. หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ –สกุล สัญชาติ และที่อยู่ แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบภายใน 15 วัน
 4. ติดตามข่าวสารและการประกาศ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสหกรณ์ฯ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกเอง
 5. ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่สหกรณ์ฯจัดขึ้น ด้วยความเสียสละและสร้างสรรค
 6. ดำเนินการทุกอย่างเพื่อความก้าวหน้าของสหกรณ์ฯ

สิทธิของสมาชิก

 1. ใช้บริการฝากเงินในบัญชีวาดีอะฮฺ ที่สามารถฝาก-ถอนได้ทุกวันโดยไม่ต้องเสียค่าบริการอย่างปลอดภัยและสามารถใช้บริการโอนเงิน ฝาก-ถอน ต่างสาขาของสหกรณ์ฯ ทุกสาขา ทุกวันทำการ
 2. ใช้บริการฝากเงินลงทุนในบัญชีมุฎอรอบะฮฺ ที่สามารถรับเงินกำไรมุฎอรอบะฮฺได้ทุกไตรมาส (3เดือน)และสามารถใช้บริการโอนเงิน ฝาก-ถอน ต่างสาขาของสหกรณ์ฯ ทุกสาขา ทุกวันทำการ
 3. ใช้บริการฝากเงินในบัญชีกองทุนฮัจญ์ เพื่อการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่มับรูรฺตามซุนนะฮฺอย่างสะดวกสบาย ง่ายดายกว่าที่คิด โดยไม่ต้องรอให้เนิ่นนานจนล่วงสู่วัยวันที่ร่างกายไม่แข็งแรงและสามารถใช้บริการโอนเงินฝาก-ถอน ต่างสาขาของสหกรณ์ฯ ทุกสาขาทุกวันทำการ
 4. สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนตะกาฟุล (ช่วยเหลือ) สมาชิก ที่จะได้รับการช่วยเหลือต่างๆจากกองทุน เช่น เมื่อคลอดบุตร, เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล, เสียชีวิต ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขและสถานะของสมาชิก
 5. ขอรับการการช่วยเหลืออื่นๆจากกองทุนสวัสดิการสมาชิกเมื่อประสบภัยพิบัติธรรมชาติหรือเสียชีวิต
 6. ใช้บริการเงินกู้ยืมฉุกเฉินก็อรดุนฮะซัน วงเงินกึ่งหนึ่งของหุ้นโดยไม่คิดค่าบริการ
 7. ใช้บริการสินเชื่อต่างๆ เช่น อัลบัยอฺบิษะมานิลอาญิล, อัลมุรอบะฮะห์ อัลบัยอฺสาลัม,อัลบัยอฺอิสติจรอร, อัลอิญาเราะฮฺ, บริการแพ็คเก็จฮัจญ์ และธุรอื่นๆที่ฮาลาลปลอดดอกเบี้ยได้ตามเงื่อนไข
 8. สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อรับการช่วยจากกองทุนจากกองทุนเพื่อการวาลีมะฮฺ (สร้างครอบครัว)