Deposit

บริการฝากเงินประเภทต่างๆ

คือ การให้บริการบัญชีเงินฝากที่สามารถ ฝาก-ถอน โอน สั่งจ่ายได้ตามกฎหมาย เช่นสถาบันการเงินโดยทั่วไป แต่ปราศจากระบบดอกเบี้ยตามหลักการอิสลาม ซึ่งนอกเหนือจากการฝากหุ้นที่เป็นหลักหรือส่วนที่สำคัญสำหรับสถาบันการเงินที่เป็นสหกรณ์แล้ว ยังมีบริการฝากเงินอีกหลายประเภทเพื่อความสะดวกแก่บริการสมาชิก ดังต่อไปนี้

1. สมุดคู่ฝากวาดีอะฮฺ

 เพื่อการออมทรัพย์ที่ปลอดภัย โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ และสามารถใช้บริการ โอนเงิน ฝาก-ถอน ต่างสาขาของสหกรณ์ฯ ทุกสาขา ทุกวันทำการ

จุดเด่น

 • ไม่มีดอกเบี้ย
 • ไม่จำกัดจำนวนและระยะเวลาในการฝาก-ถอน และถอนเงินฝากได้ทุกเวลา
 • ไม่มีเงินค่ารักษาบัญชี
 • สะดวกสบาย ฝาก-ถอนได้ทุกสาขา
 • สามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ หรือค้ำประกัน
 • ผลกำไรจากบัญชีมูฏอรอบะฮ์และกองทุนฮัจญ์จะแสดงในบัญชีวาดีอะฮฺ

การเปิดบัญชี

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด
 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท

รายละเอียด เพิ่มเติม

 • สหกรณ์ฯจะนำเงินฝากวาดีอะฮฺไปลงทุนหาผลประโยชน์ โดยชอบธรรมและสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบผลการลงทุนเพียงฝ่ายเดียวทั้งหมด

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

* กรณีบุคคลทั่วไป

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

* กรณีเปิดให้บุตร

 • สูติบัตรบุตรที่จะเปิดบัญชี

2. บัญชีเงินฝากมูฏอรอบะฮฺ

 เพื่อการออมทรัพย์ที่ปลอดภัย โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ และสามารถใช้บริการ โอนเงิน ฝาก-ถอน ต่างสาขาของสหกรณ์ฯ ทุกสาขา ทุกวันทำการ

 จุดเด่น

 • ประเภทร่วมลงทุนกับสหกรณ์ฯโดยจะต้องระบุจำนวนเงินที่มาร่วมลงทุนและระยะเวลาในการลงทุน
 • ผู้ฝากและสหกรณ์ฯ ร่วมรับผิดชอบในกิจการที่ลงทุนไม่ว่าได้กำไรหรือขาดทุน
 • ฝากได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปและฝากเพิ่มได้อีกเมื่อต้องการ
 • อะกัด หรือ เปล่งวาจากล่าวการฝากมูฎอรอบะฮ์ระหว่างผู้ฝากกับสหกรณ์ฯ
 • ผู้ฝากสามารถถอนได้เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการฝาก 
 • ผู้ฝากสามารถถอนก่อนถึงกำหนดระยะเวลาได้โดยอนุโลมสหกรณ์ฯจะนำยอดคงเหลือที่ครบเงื่อนไขคิดผลกำไรให้

การเปิดบัญชี

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จำกัด
 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท

อัตราการปันผลกำไร มูฎอรอบะฮ์

 • ฝากระยะเวลา  3 เดือน  อัตราการแบ่งกำไร  30: 70     (ผู้ฝาก: สหกรณ์ฯ)
 • ฝากระยะเวลา  6 เดือน  อัตราการแบ่งกำไร  45: 55    (ผู้ฝาก: สหกรณ์ฯ)
 • ฝากระยะเวลา  9 เดือน  อัตราการแบ่งกำไร  55: 45    (ผู้ฝาก: สหกรณ์ฯ)
 • ฝากระยะเวลา 12 เดือน  อัตราการแบ่งกำไร 60: 40    (ผู้ฝาก: สหกรณ์ฯ)

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

* กรณีบุคคลทั่วไป

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

* กรณีเป็นองค์กร / บริษัท

กำหนดระยะเวลาในการปันผล

 • ปันผลงวดที่  1  วันที่  15  เมษายน
 • ปันผลงวดที่  2  วันที่  15  กรกฎาคม
 • ปันผลงวดที่  3  วันที่  15  ตุลาคม
 • ปันผลงวดที่  4  วันที่  15  มกราคม

3. บัญชีเงินฝากกองทุนฮัจญ์

 เพื่อการออมทรัพย์ที่ปลอดภัย โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ และสามารถใช้บริการ โอนเงิน ฝาก-ถอน ต่างสาขาของสหกรณ์ฯ ทุกสาขา ทุกวันทำการ

จุดเด่น

 • เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสะสมเงินเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ใน ระบบที่ปลอดจากดอกเบี้ย
 • เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ประกอบฮัจญ์
 • เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้ปฏิบัติหลักการอิสลามให้ครบถ้วน

คุณสมบัติของผู้ฝาก

 • สมาชิกที่มีเจตนา  จะไปประกอบพิธีฮัจญ์  ยอมรับในหลักการและวัตถุประสงค์ของกองทุน

การเปิดบัญชี

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จำกัด
 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท

วิธีการฝาก

 1. การฝากใช้หลักการฝากมูฎอรอบะฮ์
 2. การฝากมูฎอรอบะฮ์ของกองทุนฮัจญ์จะเลือกลงทุนเฉพาะกิจการที่มั่นคง คุณภาพสูง และอัตราผลตอบแทนที่คุ้มค่า (อินชาอัลลอฮ์)
 3. ผู้ฝากจะต้องฝากสะสมเป็นรายเดือนอย่างน้อย เดือนละ100 บาทขึ้นไปจนครบยอดที่จะไปประกอบฮัจญ์ได้
 4. หากผู้ฝากขาดการชำระติดต่อกัน 6 เดือน โดยไม่แจ้งสาเหตุสหกรณ์ฯอาจจะปิดบัญชีทันที
 5. ผู้ฝากสามารถถอนเงินฝาก  เพื่อทำฮัจญ์ได้ตลอดเวลา หรือไปทำฮัจญ์ได้กับแพ็กเกจฮัจญ์อิบนูอัฟฟานเมื่อสะสมได้ตามที่สหกรณ์กำหนด

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน