เงินฝาก

บริการฝากเงินประเภทต่างๆ

คือ การให้บริการบัญชีเงินฝากที่สามารถ ฝาก-ถอน โอน สั่งจ่ายได้ตามกฎหมาย เช่นสถาบันการเงินโดยทั่วไป แต่ปราศจากระบบดอกเบี้ยตามหลักการอิสลาม ซึ่งนอกเหนือจากการฝากหุ้นที่เป็นหลักหรือส่วนที่สำคัญสำหรับสถาบันการเงินที่เป็นสหกรณ์แล้ว ยังมีบริการฝากเงินอีกหลายประเภทเพื่อความสะดวกแก่บริการสมาชิก ดังต่อไปนี้

1. บัญชีเงินฝากหุ้นสมาชิก

 เพื่อการออมทรัพย์ที่ปลอดภัย โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ และสามารถใช้บริการ โอนเงิน ฝาก-ถอน ต่างสาขาของสหกรณ์ฯ ทุกสาขา ทุกวันทำการ

จุดเด่น

 • รับปันผลกำไรที่เกิดขึ้นตามอัตราที่ได้กำหนดผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
 • สามารถใช้เป็นตัวอ้างอิงสำคัญในการขอใช้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน ได้รับสิทธิ และการใช้บริการสินเชื่อต่างๆ

การเปิดบัญชี

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด
 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท

การโอนหุ้น/ถอนหุ้น

 • การชำระค่าหุ้น สมาชิกต้องชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดโดยถือปฏิบัติ ดังนี้
 • ต้องถือหุ้นในสหกรณ์ เมื่อแรกเข้าไม่ต่ำกว่า 30 หุ้น ในราคา หุ้นละ 10 บาท
  ต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือน ราย 3 ราย 6 เดือน ราย 9 เดือน และรายปี ตั้งแต่เดือนแรกที่เป็นสมาชิก
  ให้ชำระเต็มมูลค่าหุ้น หุ้นละ 10 บาท ขั้นต่ำ 10 หุ้น
  การถือหุ้นที่ซื้อเพิ่มเป็นครั้งคราว จะต้องชำระเต็มจำนวนในคราวที่ขอซื้อหุ้นเพิ่ม
 • หากสมาชิกไม่สามารถชำระค่าหุ้นได้ และของดส่งหุ้นชั่วคราวได้ แต่สมาชิกต้องมีอายุครบ 60 ปี
  และมีเงินฝากไม่น้อยกว่า 60,000 บาท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
 • การขาดชำระหุ้นโดยพลการติดต่อกัน 3 เดือนจะทำให้เสียสิทธิ์ต่างๆ เช่น บริการสินเชื่อ ฯลฯ
 • สมาชิกจะโอน หรือ ถอนค่าหุ้นที่ชำระแล้วบางส่วนไม่ได้
 • การขอถอนหุ้นได้ โดยแจ้งความประสงค์ในการลาออกล้วงหน้า 3 เดือน

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

2. บัญชีเงินฝากวาดีอะฮฺ

 เพื่อการออมทรัพย์ที่ปลอดภัย โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ และสามารถใช้บริการ โอนเงิน ฝาก-ถอน ต่างสาขาของสหกรณ์ฯ ทุกสาขา ทุกวันทำการ

จุดเด่น

 • ไม่มีดอกเบี้ย
 • ไม่จำกัดจำนวนและระยะเวลาในการฝาก-ถอน และถอนเงินฝากได้ทุกเวลา
 • ไม่มีเงินค่ารักษาบัญชี
 • สะดวกสบาย ฝาก-ถอนได้ทุกสาขา
 • สามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ หรือค้ำประกัน
 • ผลกำไรจากบัญชีมูฏอรอบะฮ์และกองทุนฮัจญ์จะแสดงในบัญชีวาดีอะฮฺ

การเปิดบัญชี

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด
 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท

รายละเอียด เพิ่มเติม

 • สหกรณ์ฯจะนำเงินฝากวาดีอะฮฺไปลงทุนหาผลประโยชน์ โดยชอบธรรมและสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบผลการลงทุนเพียงฝ่ายเดียวทั้งหมด

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

* กรณีบุคคลทั่วไป

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

* กรณีเปิดให้บุตร

 • สูติบัตรบุตรที่จะเปิดบัญชี

3. บัญชีเงินฝากมูฏอรอบะฮฺ

 เพื่อการออมทรัพย์ที่ปลอดภัย โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ และสามารถใช้บริการ โอนเงิน ฝาก-ถอน ต่างสาขาของสหกรณ์ฯ ทุกสาขา ทุกวันทำการ

 จุดเด่น

 • ประเภทร่วมลงทุนกับสหกรณ์ฯโดยจะต้องระบุจำนวนเงินที่มาร่วมลงทุนและระยะเวลาในการลงทุน
 • ผู้ฝากและสหกรณ์ฯ ร่วมรับผิดชอบในกิจการที่ลงทุนไม่ว่าได้กำไรหรือขาดทุน
 • ฝากได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปและฝากเพิ่มได้อีกเมื่อต้องการ
 • อะกัด หรือ เปล่งวาจากล่าวการฝากมูฎอรอบะฮ์ระหว่างผู้ฝากกับสหกรณ์ฯ
 • ผู้ฝากสามารถถอนได้เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการฝาก 
 • ผู้ฝากสามารถถอนก่อนถึงกำหนดระยะเวลาได้โดยอนุโลมสหกรณ์ฯจะนำยอดคงเหลือที่ครบเงื่อนไขคิดผลกำไรให้

การเปิดบัญชี

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จำกัด
 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท

อัตราการปันผลกำไร มูฎอรอบะฮ์

 • ฝากระยะเวลา  3 เดือน  อัตราการแบ่งกำไร  30: 70     (ผู้ฝาก: สหกรณ์ฯ)
 • ฝากระยะเวลา  6 เดือน  อัตราการแบ่งกำไร  45: 55    (ผู้ฝาก: สหกรณ์ฯ)
 • ฝากระยะเวลา  9 เดือน  อัตราการแบ่งกำไร  55: 45    (ผู้ฝาก: สหกรณ์ฯ)
 • ฝากระยะเวลา 12 เดือน  อัตราการแบ่งกำไร 60: 40    (ผู้ฝาก: สหกรณ์ฯ)

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

* กรณีบุคคลทั่วไป

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

* กรณีเป็นองค์กร / บริษัท

กำหนดระยะเวลาในการปันผล

 • ปันผลงวดที่  1  วันที่  15  เมษายน
 • ปันผลงวดที่  2  วันที่  15  กรกฎาคม
 • ปันผลงวดที่  3  วันที่  15  ตุลาคม
 • ปันผลงวดที่  4  วันที่  15  มกราคม

4. บัญชีเงินฝากกองทุนฮัจญ์

 เพื่อการออมทรัพย์ที่ปลอดภัย โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ และสามารถใช้บริการ โอนเงิน ฝาก-ถอน ต่างสาขาของสหกรณ์ฯ ทุกสาขา ทุกวันทำการ

จุดเด่น

 • เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสะสมเงินเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ใน ระบบที่ปลอดจากดอกเบี้ย
 • เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ประกอบฮัจญ์
 • เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้ปฏิบัติหลักการอิสลามให้ครบถ้วน

คุณสมบัติของผู้ฝาก

 • สมาชิกที่มีเจตนา  จะไปประกอบพิธีฮัจญ์  ยอมรับในหลักการและวัตถุประสงค์ของกองทุน

การเปิดบัญชี

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จำกัด
 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท

วิธีการฝาก

 1. การฝากใช้หลักการฝากมูฎอรอบะฮ์
 2. การฝากมูฎอรอบะฮ์ของกองทุนฮัจญ์จะเลือกลงทุนเฉพาะกิจการที่มั่นคง คุณภาพสูง และอัตราผลตอบแทนที่คุ้มค่า (อินชาอัลลอฮ์)
 3. ผู้ฝากจะต้องฝากสะสมเป็นรายเดือนอย่างน้อย เดือนละ100 บาทขึ้นไปจนครบยอดที่จะไปประกอบฮัจญ์ได้
 4. หากผู้ฝากขาดการชำระติดต่อกัน 6 เดือน โดยไม่แจ้งสาเหตุสหกรณ์ฯอาจจะปิดบัญชีทันที
 5. ผู้ฝากสามารถถอนเงินฝาก  เพื่อทำฮัจญ์ได้ตลอดเวลา หรือไปทำฮัจญ์ได้กับแพ็กเกจฮัจญ์อิบนูอัฟฟานเมื่อสะสมได้ตามที่สหกรณ์กำหนด

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน