เงินฝากกองทุนฮัจญ์

4. บัญชี เงินฝากประเภทกองทุนฮัจญ์

เงินฝากประเภทกองทุนฮัจญ์

 เพื่อการออมทรัพย์ที่ปลอดภัย โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ และสามารถใช้บริการ โอนเงิน ฝาก-ถอน ต่างสาขาของสหกรณ์ฯ ทุกสาขา ทุกวันทำการ

จุดเด่น

 • เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสะสมเงินเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ใน ระบบที่ปลอดจากดอกเบี้ย
 • เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ประกอบฮัจญ์
 • เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้ปฏิบัติหลักการอิสลามให้ครบถ้วน

คุณสมบัติของผู้ฝาก

 • สมาชิกที่มีเจตนา  จะไปประกอบพิธีฮัจญ์  ยอมรับในหลักการและวัตถุประสงค์ของกองทุน

การเปิดบัญชี

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน  จำกัด
 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท

วิธีการฝาก

 1. การฝากใช้หลักการฝากมูฎอรอบะฮ์
 2. การฝากมูฎอรอบะฮ์ของกองทุนฮัจญ์จะเลือกลงทุนเฉพาะกิจการที่มั่นคง คุณภาพสูง และอัตราผลตอบแทนที่คุ้มค่า (อินชาอัลลอฮ์)
 3. ผู้ฝากจะต้องฝากสะสมเป็นรายเดือนอย่างน้อย เดือนละ100 บาทขึ้นไปจนครบยอดที่จะไปประกอบฮัจญ์ได้
 4. หากผู้ฝากขาดการชำระติดต่อกัน 6 เดือน โดยไม่แจ้งสาเหตุสหกรณ์ฯอาจจะปิดบัญชีทันที
 5. ผู้ฝากสามารถถอนเงินฝาก  เพื่อทำฮัจญ์ได้ตลอดเวลา หรือไปทำฮัจญ์ได้กับแพ็กเกจฮัจญ์อิบนูอัฟฟานเมื่อสะสมได้ตามที่สหกรณ์กำหนด

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน