เงินฝากหุ้นสมาชิก

1. บัญชี เงินฝากประเภทหุ้นสมาชิก

เงินฝากประเภทหุ้นสมาชิก

 เพื่อการออมทรัพย์ที่ปลอดภัย โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ และสามารถใช้บริการ โอนเงิน ฝาก-ถอน ต่างสาขาของสหกรณ์ฯ ทุกสาขา ทุกวันทำการ

จุดเด่น

 • รับปันผลกำไรที่เกิดขึ้นตามอัตราที่ได้กำหนดผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
 • สามารถใช้เป็นตัวอ้างอิงสำคัญในการขอใช้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน ได้รับสิทธิ และการใช้บริการสินเชื่อต่างๆ

การเปิดบัญชี

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด
 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท

การโอนหุ้น/ถอนหุ้น

 • การชำระค่าหุ้น สมาชิกต้องชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดโดยถือปฏิบัติ ดังนี้
 • ต้องถือหุ้นในสหกรณ์ เมื่อแรกเข้าไม่ต่ำกว่า 30 หุ้น ในราคา หุ้นละ 10 บาท
  ต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือน ราย 3 ราย 6 เดือน ราย 9 เดือน และรายปี ตั้งแต่เดือนแรกที่เป็นสมาชิก
  ให้ชำระเต็มมูลค่าหุ้น หุ้นละ 10 บาท ขั้นต่ำ 10 หุ้น
  การถือหุ้นที่ซื้อเพิ่มเป็นครั้งคราว จะต้องชำระเต็มจำนวนในคราวที่ขอซื้อหุ้นเพิ่ม
 • หากสมาชิกไม่สามารถชำระค่าหุ้นได้ และของดส่งหุ้นชั่วคราวได้ แต่สมาชิกต้องมีอายุครบ 60 ปี
  และมีเงินฝากไม่น้อยกว่า 60,000 บาท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
 • การขาดชำระหุ้นโดยพลการติดต่อกัน 3 เดือนจะทำให้เสียสิทธิ์ต่างๆ เช่น บริการสินเชื่อ ฯลฯ
 • สมาชิกจะโอน หรือ ถอนค่าหุ้นที่ชำระแล้วบางส่วนไม่ได้
 • การขอถอนหุ้นได้ โดยแจ้งความประสงค์ในการลาออกล้วงหน้า 3 เดือน

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน