หน้าที่ของสมาชิก

หน้าที่ของสมาชิก

1.สมาชิกจะต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนทุกๆเดือนตามที่ได้กำหนดการถือหุ้นที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครและการชำระค่าหุ้น สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยการแจ้งเป็นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจ
2.ปฏิบัติตามข้อบังคับ , ระเบียบของสหกรณ์ฯ และมติของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมคณะกรรมการ
3.หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ –สกุล สัญชาติ และที่อยู่ แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบภายใน 15 วัน
4.ติดตามข่าวสารและการประกาศ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสหกรณ์ฯ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกเอง
5.ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่สหกรณ์ฯจัดขึ้น ด้วยความเสียสละและสร้างสรรค
6.ดำเนินการทุกอย่างเพื่อความก้าวหน้าของสหกรณ์ฯ