หลักฐานการรับสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  3. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) จากสถานพยาบาล ของรัฐเท่านั้น (อายุไม่เกิน 30 วัน)
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้าน ผู้รับเงินสงเคราะห์
  5. .สำเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)และยื่นใบสมัครพร้อม หลักฐานด้วยตนเองได้ที่สาขาต้นสังกัด