คุณสมบัติของผู้ที่เป็นสมาชิก

ผู้มีสิทธิได้แก่
  1. เป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด
  2. มีอายุไม่เกิน 60 ปี
  3. มีสุขภาพแข็งแรง ณ วันสมัครและไม่เป็นโรค ดังนี้ โรคมะเร็งทุกระยะ, โรคเบาหวาน ,โรคหัวใจ ,วัณโรค โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอดส์), โรคจิตเภท เป็นต้น
  4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  5. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ