สวัสดิการสมาชิก

สวัสดิการเเก่สมาชิกเเละชุมชน

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มิได้มุ่งแต่ทำกำไรให้เท่านั้น แต่ยัง มุ่งที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของสมาชิกตั้งแต่เกิดจนสิ้นชีวิต ดังนี้

1. กองทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อเป็นทุนการศึกษา, การอบรมทางวิชาการและส่งเสริมอาชีพ, ศึกษาดูงาน. ช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ ทางธรรมชาติ

2. กองทุนตะกาฟุล เพื่อช่วยเหลือสมาชิก เช่น กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จะได้รับคืนละ 100 บาท แต่ไม่เกิน 15 คืนต่อปี, กรณีสมาชิกเสียชีวิต ทายาทจะได้รับรายละ 12,000 บาท แต่หากสมาชิกที่มีอายุ ปีขึ้นไป ณ วันที่สมัครเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. 2545 เป็นต้นไป ทายาทจะได้รับรายละ 5.000 บาทต่อราย และกรณีคลอดบุตร จะได้รับครั้งละ 1.000 บาท สำหรับสมาชิกที่สมัครเข้าก และมีอายุ การเป็นสมาชิกกองทุนฯ ไม่น้อยกว่า 12 เดือนเท่านั้น

3. กองทุนซะกาต ของสหกรณ์ฯจะช่วยเหลือสมาชิก ครอบครัว ประชาชนผู้ยากไร้ และสังคมที่มีสิทธิได้รับการ ช่วยเหลือทั้งหมด 8 ประเภทตามที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนใน อัล-กุรอาน

4. กองทุนเพื่อการวาลีมะฮฺ (สร้างครอบครัว) เพื่อสนับ สนุนเงินทุนสมาชิกให้สามารถแต่งงาน มีครอบครัวสร้างครอบ ครัวให้มีความสุขความมั่นคง สำหรับสมาชิกที่สมัครเข้าร่วม กับกองทุน