อัรเราะห์นู

อัตราค่าบริการ

1. วงเงินและค่าบริการในการเก็บรักษา

      1.1  ทองคำ (ทอง23 -24 K) เป็นหลักประกัน กำหนดวงเงินให้กู้ยืมไม่เกินร้อยละ  80  ของราคารับซื้อทองคำรายวันจากสมาคมค้าทองคำ ในสัดส่วนตามเปอร์เซ็นต์ราคาที่กำหนดไว้ และคิดค่าบริการในการเก็บรักษาทองคำ 35 สตางค์ ต่อกรัม ต่อวัน

      1.2  ทองคำ (ทอง21-22 K)  เป็นหลักประกัน กำหนดวงเงินให้กู้ยืมไม่เกิน ร้อยละ  50  ของราคารับซื้อทองคำรายวันจากสมาคมค้าทองคำ ในสัดส่วนตามเปอร์เซ็นต์ราคาที่กำหนดไว้ และคิดค่าบริการในการเก็บรักษาทองคำ  25  สตางค์ ต่อกรัม ต่อวัน

      1.3  ค่าเก็บรักษาให้เรียกเก็บตามจริง กรณีมีเศษสตางค์ปัดเศษขึ้นเต็มจำนวน

      1.4 สหกรณ์จะเรียกเก็บค่าบริการในการเก็บรักษา เมื่อชำระเงินยืมคืนหมดเต็มจำนวน

2. ค่าธรรมเนียมในทำสัญญา

       ค่าธรรมนียมในการทำสัญญา จำนวน 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ต่อสัญญา