เงินหุ้น

การโอนหุ้น การถอนหุ้น การจ่ายค่าหุ้น

1. สมาชิกจะโอนหรือถอนคืนค่าหุ้นที่ชำระแล้ว แม้บางส่วน หรือทั้งหมดในขณะที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้

2. หุ้นที่สมาชิกขอซื้อเพิ่มเป็นครั้งคราวจะโอนหรือถอนคืนได้ เว้นแต่นำหุ้นเป็นหลักประกันเงินกู้ สินเชื่อจะโอน หรือ ถอนคืนไม่ได้ จนกว่าหนี้ที่ค้ำประกันจะชำระหมดสิ้นแล้ว

3. การขอถอนหุ้นโดยการลาออกนั้น สมาชิกจะต้องยื่นเรื่องขอลาออกตามแบบฟอร์มก่อนล่วงหน้า 3 เดือน

4.การจ่ายคืนค่าหุ้น สหกรณ์ฯจะจ่ายค่าหุ้นแก่สมาชิกที่ได้ ผ่านการอนุมัติให้ออก หรือสิ้นสุดการเป็นสมาชิกเท่านั้น และไม่มีเงินปันผลสำหรับปีที่ออกนั้นเว้นแต่ผู้เป็นสมาชิก

จะรับค่าหุ้นหลังจากวันสิ้นปีบัญชีจึงมีสิทธิได้รับเงินปันผลสำหรับปีนั้น