การพ้นสภาพการเป็นสมาชิก

การสิ้นสุดของการเป็นสมาชิก

1.เสียชีวิต

2.วิกลจริต

3.ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย

4.ลาออก / ถูกให้ออก โดยถือเอามติคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการที่มาประชุม