คุณสมบัติของผู้ที่เป็นสมาชิก

คุณสมบัติของผู้ที่เป็นสมาชิก

1.เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ ที่เข้าใจและเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ​
2.ยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและวินัยของสหกรณ์ฯ​
3.มีความเสียสละเพื่อความก้าวหน้าของสหกรณ์ฯ​
4.ตั้งบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ที่มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่​
5.ผ่านการรับรองจากประธานกลุ่มในแต่ละสาขา​
6.มิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์อื่นซึ่งมีวัตถุประสงค์ในประเภทเดียวกัน