ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน สาขายะหา ได้มอบชุดอาหารละศีลอด จำนวน 100 ชุด แก่ผู้เฝ้าไข้,คนไข้ และบุคลากรของโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา