สินเชื่อคุณภาพเพื่อที่อยู่อาศัย

รายละเอียดการใช้บริการ

1.  ผู้ขอสินเชื่อสามารผ่อนชำะหนี้ หัก ณ ที่จ่าย (ต้นสังกัด) หรือหักผ่านบัญชีเงินฝากสหกรณ์หรือธนาคารได้

2. วัดถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัย เท่านั้น 

     2.1 ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน

     2.2 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสร้างบ้าน หรือ ต่อเติมบ้าน

     2.3  รีไฟแนนซ์บ้าน

3. สหกรณ์ ฯ กำหนดอัตรากำไรเงินต้นคงที่ ร้อยละ 7.5 ต่อปี

4. ให้ส่วนลดอัตรากำไรเงินต้นคงที่ กำหนดเป็น 5 ช่วง ดังนี้

     4.1 ช่วงที่ 1 ปีที่ 1 – 3 อัตรากำไรเงินต้นคงที่ ร้อยละ 3.50 ต่อปี

     4.2 ช่วงที่ 2 ปีที่ 4 – 6 อัตรากำไรเงินต้นคงที่ ร้อยละ 3.75 ต่อปี

     4.3 ช่วงที่ 3 ปีที่ 7 – 9  อัตรากำไรเงินต้นคงที่ ร้อยละ 4.00 ต่อปี

     4.4 ช่วงที่ 4 ปีที่ 10 – 15 อัตรากำไรเงินต้นคงที่ ร้อยละ 4.25 ต่อปี

     4.5 ช่วงที่ 5 ปีที่ 16 – 25  อัตรากำไรเงินต้นคงที่ ร้อยละ 4.50 ต่อปี

ทั้งนี้หากสมาชิกผิดนัดผ่อนชำระหนี้เกิน 2 งวด หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 8. สหกรณ์จะปรับอัตรากำไรเงินต้นคงเหลือ

คงที่ เป็นร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามข้อ 3.

5. วงเงินสินเชื่อที่ขออนุมัติ ไม่น้อยกว่า 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ไม่เกิน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาท

ถ้วน) 

6. ระยะเวลาการผ่อนชำระ และ หลักทรัพย์ค้ำประกันให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด ว่าด้วย

การให้สินเชื่อแก่สมาชิก พ.ศ. 2561

7. กรณีผ่อนชำระหนี้หมดก่อนสัญญา สหกรณ์อาจจะให้ส่วนลดกำไร ให้เป็นตามประกาศสหกรณ์