สินเชื่ออเนกประสงค์

  • สินเชื่ออเนกประสงค์
  • – วงเงินสูงสุด ไม่เกิน 2,000,000.00 บาท
  • – อัตรากำไรเงินต้นคงที่

ปีที่ 1-3 อัตรากำไรคงที่ ร้อยละ 3.75 ต่อปี

ปีที่ 4-6 อัตรากำไรคงที่ ร้อยละ 4.00 ต่อปี

ปีที่ 7-10 อัตรากำไรคงที่ ร้อยละ 4.25 ต่อปี

  • – ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 120 งวด (10 ปี)
  • – ณ วันที่ทำสัญญาต้องมีเงินหุ้น ร้อยละ 5 ของวงเงินสินเชื่อ
  • – ผ่อนชำะหนี้โดยการหัก ณ ที่จ่าย (ผ่านต้นสังกัด) หรือหักผ่านบัญชีเงินฝากสหกรณ์หรือธนาคารที่ สหกรณ์กำหนด
  • – ระยะเวลาการยื่นคำขอ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567