สินเชื่อเพื่อที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

- เป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด

- ถือหุ้นตามเงื่อนไขที่สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด กำหนด

- อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป

- ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่สหกรณ์ตั้งอยู่ (ปัตตานี , ยะลา , นราธิวาส และ สงขลา)

- ต้องมีหุ้นอย่างน้อย ร้อยละ 5 ของวงเงินสินเชื่อ ณ วันที่ทำสัญญา

วงเงินสินเชื่อ

- ไม่เกิน 5,000,000 บาท

ผ่อนสูงสุด

- ไม่เกิน 180 งวด

กลุ่มเป้าหมาย

- สมาชิกสหกรณ์ทุกกลุ่มอาชีพ

หลักประกัน

- หลักทรัพย์ที่ดินที่จะซื้อ