สินเชื่อคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายละเอียดการให้บริการ

1. เงินหุ้นที่ใช้เป็นเกณฑ์ต้องเป็นเงินหุ้นของตนเอง

2. ผู้ขอสินเชื่อต้องมีเงินหุ้นและหรือเงินฝากทุกประเภทรวมกันไม่น้อยกว่ามูลหนี้สินเชื่อ

3. อัตรากำไรเงินต้นคงที่ ร้อยละ  3  ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

4. วัตถุประสงค์ใด ๆ ในการขอสินเชื่อที่ไม่ผิดหลักการศาสนาอิสลาม 

5. วงเงินสินเชื่อที่ขออนุมัติตั้งแต่ 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แต่ไม่เกิน 5,000,000.00 บาท

(ห้าล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ต้องชำระเงินหุ้นร้อยละ  5  ของวงเงินสินเชื่อ ภายใน ณ วันที่ทำสัญญา

วงเงินสินเชื่อที่ไม่เกิน 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน  60  งวด

6. กรณีสมาชิกใช้เกณฑ์เงินหุ้นที่มีอยู่เพียงอย่างเดียวหรือใช้เกณฑ์เงินหุ้นที่มีอยู่รวมกับเงินฝากเพื่อขอสินเชื่อนั้น สมาชิกไม่สามารถมีสัญญาอื่นร่วมได้และไม่สามารถค้ำประกันบุคคลอื่นได้

7. กรณีใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกันให้มีหนังสือยินยอมจากเจ้าของบัญชี

8. กำหนดให้ผ่อนเป็นงวดเดือน ทั้งนี้หากสมาชิกผิดนัดชำระเกิน 2 งวด สหกรณ์จะดำเนินการ ตามกรณี

ดังนี้

     (1) กรณีใช้เงินฝากค้ำประกันอย่างเดียว สหกรณ์จะหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ค้ำประกันเพื่อชำระยอดเงินที่ค้างชำระจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมด

     (2) กรณีที่ใช้เงินฝากค้ำประกันและรวมกับเงินหุ้นในการขอสินเชื่อ สหกรณ์จะหักเงินฝากที่ค้ำประกันเพื่อชำระยอดเงินที่ค้างเป็นลำดับแรก หากยังมีหนี้ค้างอีกสหกรณ์จะดำเนินการหักจากเงินหุ้นทั้งหมดทันที โดยสมาชิกต้องทำหนังสือยินยอมลาออก

     (3) กรณีสมาชิกตามข้อ 5. ให้สหกรณ์หักเงินหุ้นเต็มจำนวนทันที โดยสมาชิกต้องทำหนังสือยินยอมลาออก